SIGUNA - OEM oil filters for the marine & industry

Salgs- og leveringsbetingelser

Levering

Hvor ikke andet er aftalt, sker levering ab lager. Al forsendelse sker for købers regning og risiko. For forsinkelser, beskadigelse, bortkomst eller andre uregelmæssigheder under transport påtages intet ansvar.

Priser

De noterede priser er ren netto uden kasserabat og eksklusive speciel emballage. Priserne er baseret på gældende dagspriser ved ordrebekræftelsen samt de på dette tidspunkt gældende valutakurser, told- og afgiftssatser. Der forbeholdes ret til at regulere priserne, såfremt der inden leveringen indtræffer ændringer i vort beregningsgrundlag.

Betaling

Fakturabeløbet forfalder til betaling med sidste rettidige indbetalingsdato den 20. i efterfølgende måned, med mindre andet er aftalt. Er betalingen ikke rettidigt indgået, beregnes rente fra forfaldsdagen efter vor aktuelle rentesats. Indbetalinger afskrives fortrinsvis på rentetilgodehavende, hvorefter restbeløbet fradrages øvrigt tilgodehavende. Fradrag vedrørende evt. ikke accepterede modkrav anerkendes ikke.

Tilbud

Når intet andet er anført, er tilbud uforbindende med hensyn til priser og leveringstider og med forbehold for mellemsalg og fejl

Ejendomsret

Der forbeholdes i videst muligt omfang i henhold til lovhjemmel ejendomsret til leverede varer, indtil hele købesummen inklusive eventuelle renter og omkostninger er betalt.

Ordrer

Ordrer til senere levering modtages kun med sædvanligt forbehold over for krig, strejke, lockout, driftsforstyrrelser eller anden force majeure, som ligger uden for vor kontrol. Opgivne leveringstider søges så vidt muligt overholdt, men er uforbindende. Ordrer til senere levering kan ikke annulleres: ændringer i leveringstid, priser eller lignende influerer ikke herpå.

Funktionsgaranti og reklamationsret

På varer ydes reklamationsret i samme udstrækning som leverandørfabrikkerne, hvilket i almindelighed vil sige, at en komponent, der af fabrikanten er anerkendt som mangelfuld eller defekt som følge af fejl i udførelse eller materiale, erstattes med tilsvarende komponent i fejlfri udførelse. Den enkelte leverandørs betingelser oplyses efter anmodning.

I tilfælde hvor der opstår krav i henhold til ovenstående reklamationsret skal dette meddeles straks til Siguna Industri & Marine ApS, og der fremsendes detaljeret reklamationsbeskrivelse.

Krav modtages kun gennem den til hvem leverancen er faktureret og således ikke gennem 3. mand.

Der ydes ikke godtgørelse for indirekte tab herunder afsavn, driftstab, geografisk betingede ekstraudgifter eller anden indirekte tab.

Godtgørelse af arbejdsløn i forbindelse med udskiftning af defekte varer sker i henhold til branchekutyme og der ydes alene dækning for direkte omkostninger til kostpriser.

Produktansvar

For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser hæftes i det omfang, ansvar kan pålægges Siguna Industri & Marine ApS. For skade på købers faste ejendom eller løsøre påtages intet ansvar. Der påtages i intet tilfælde ansvar for følgeskader eller driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. I det omfang der måtte blive pålagt produktansvar udover ovenstående afgrænsninger, er køber forpligtet til at inddække dette. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne jfr. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom, samt lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler kravet.

Returnering

Returnering af varer kan kun ske franko efter forudgående aftale. Det forudsætter, at varen er faktureret inden for 1 måned og originalemballagen er ubeskadiget og ubrudt. Der beregnes et ekspeditionsgebyr på 20 %.

Specielt vedr. motorrenovering

Alle motorkomponenter, som tilsendes os for renovering, skal være omhyggeligt rensede og affedtede. Ethvert ansvar fra vor side er betinget af, at det med vor renovering forbundne videre arbejde hos reparatøren bliver udført af fagfolk. Enhver komponent, der indgår for renovering, bearbejdes individuelt og med største omhu på basis af indhøstede erfaringer og knowhow stillet til rådighed af vore leverandører, men med forbehold for eventuelle ændringer af tekniske data m.v. som ikke er kommet til vort kendskab.

Ansvar for levering af dele og renovering

I tilfælde af, at et udført arbejde viser fejl i udførelsen, foretages gratis om-reparation. En forudsætning er dog, at der tydeligt kan påvises fejl.

For reservedele leveret af Siguna Industri & Marine ApS gælder ovenstående reklamationsret. Der påtages i intet tilfælde ansvar ud over, hvad ovenfor er anført, således ikke for demontering, montering, sekundære skaders opståen eller driftstab.

Der påtages intet ansvar for komponenter i motorer, der er ændret til anden drivkraft end benzin og dieselolie, ventilsæderinge isættes med størst omhu, men uden ansvar. For reservedele, der medleveres af kunder, overtages intet ansvar, og delene bearbejdes og/eller tilpasses efter modtagne oplysninger eller efter bedste skøn.

Motorslitage eller skader, der skyldes forhold uden for vor kontrol, såsom mangelfuld smøring, mangelfuld rensning, overbelastning, forkert justering eller behandling, dækkes ikke under vort ansvar.

Ændring af salgs- og leveringsbetingelser

Der forbeholdes ret til uden nærmere advis at foretage ændringer af ovenstående salgs og leveringsbetingelser. Ændringerne vil være gældende for ordrer modtaget efter ændringstidspunktet.